Ειδικά Φυτοτεχνικά έργα

Σε μερικές ειδικές περιπτώσεις είναι ανάγκη να κατασκευασθούν ειδικά φυτογεωτεχνικά έργα τα οποία εφαρμόζονται συνήθως σε περιορισμένη κλίμακα. Προσφέρουν πρόσθετη σταθεροποίηση των εδαφικών επιφανειών μέχρι την ανάπτυξη της μόνιμης φύτευσης ή του φυτικού υλικού που χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη.

Τέτοιες κατασκευές είναι

 • Τα Κλαδοπλέγματα
 • Τα Φακελλώματα
 • Οι Κορμοσειρές
 • Το Ξύλινο τοίχος
 • Γεωκιβώτια ή χορτότοιχοι
 • Γεωκύλινδροι

Πλεονεκτήματα Βιολογικής Μηχανικής (Bioengineering)

 • Βελτίωση της οικολογικής κατάστασης της υπό αποκατάσταση περιοχής
 • Βελτίωση της όψης του τοπίου
 • Χρήση φυσικών υλικών με περιβαλλοντική συμβατότητα
 • Προστασία από τις διαβρώσεις
 • Δημιουργία βλάστησης κατάλληλης για τον συγκεκριμένο χώρο
 • Δημιουργία βελτιωμένου εδάφους
 • Ρύθμιση της υγρασίας του εδάφους με την δημιουργία καλύτερων συνθηκών αποστράγγισης
 • Μείωση ταχύτητας ροής του νερού, συγκράτηση μεγάλου ποσοστού των κατά-κρημνισμάτων από την κόμη των φυτών.
 • Αύξηση με την πάροδο του χρόνου της σταθερότητας και της αποδοτικότητας η οποία μπορεί να καταστεί και αειφορική.
 • Πολύ καλή σχέση κόστους – αποτελέσματος.

ΓΕΩΚΙΒΩΤΙΑ

Για την επένδυση πρανών βραχωδών ορυγμάτων ή πρανών επιχωμάτων μεγάλης κλίσης, τοιχείων σκυροδέματος ή επιφανειών εκτοξευμένου σκυροδέματος, στομίων σηράγγων κ.λ.π. με σκοπό την στήριξη γαιών ή την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, μπορούν να κατασκευασθούν και να τοποθετηθούν γεωκιβώτια.

Τα γεωκιβώτια είναι ένα είδος προκατασκευής. Ειδικά χαλύβδινα πλέγματα διαμορφωμένα σε κιβώτια και επενδεδυμένα εσωτερικά με γεωύφασμα. Πληρούνται με κηπαίο χώμα ειδικής σύστασης στο οποίο περιέχεται μίγμα των σπόρων και λιπάσματα και τοποθετούνται πάνω σε κατάλληλη υπόβαση μπροστά από το υφιστάμενο πρανές ή την κατασκευή σκυροδέματος.